SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

BEZPIECZNA PRZERWA

SZKOLNY PROGRAM „BEZPIECZNA PRZERWA ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Celem głównym programu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw śródlekcyjnych.
1. Ogólne założenia programu
Program działań „Bezpieczna przerwa” został opracowany z myślą o ochronie uczniów naszej szkoły przed różnymi zagrożeniami, min. zmniejszeniu ryzyka wypadku w czasie przerw śródlekcyjnych
Program ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez szkołę, jak i rodziców w celu zminimalizowania przyczyn wypadków oraz poprawy stany bezpieczeństwa uczniów. Niniejszy program został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym żyją.
W programie „Bezpieczna przerwa” uwzględnione zostały założenia zawarte w obowiązującym programie wychowawczym i profilaktycznym, programie rozwoju szkoły, a także wyniki diagnozy wstępnej badającej stan bezpieczeństwa, obserwacje uczniów, spostrzeżenia rodziców i nauczycieli i pedagoga szkolnego. Program skierowany jest do uczniów klas I-VI oraz oddziałów przedszkolnych.  
CELE GŁÓWNE PROGRAMU
• zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły,
• poprawa stanu wypadkowości w szkole.


CELE SZCZEGÓŁOWE
• podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w szkole,
• kształtowanie właściwej postawy społecznej uczniów, rodziców, nauczycieli,
• eliminowanie zjawiska biegania podczas przerwa po korytarzach
i klatkach schodowych w szkole,
• minimalizowanie przyczyn wypadków podczas przerw śródlekcyjnych,
• integracja dzieci klas młodszych i klas starszych,
• wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako przeciwwaga do zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania,
• popularyzacja wśród uczniów przyjemnego i zdrowego  spędzania czasu podczas przerw śródlekcyjnych,
• kształtowanie właściwych postaw interpersonalnych,
• ustalenie zasad dobrego komunikowania się,

GRUPY OBJĘTE PROGRAMEM
• uczniowie klas I-VI oraz z oddziału przedszkolnego
METODY ODDZIAŁYWAŃ
• wydzielenie stref:
-  MISIA
- SPORTOWEJ (tenisa stołowego i bączka)
• konkursy, turnieje, apele,
• rozmowy indywidualne, zebrania, rozmowy kierowane,


ZADANIA
Współpraca Samorządu uczniowskiego z opiekunem SU oraz dyrekcją szkoły i nauczycielami.
SPODZIEWANE EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
1. Uczeń czuje się w szkole bezpiecznie.
2. Szkoła w opinii uczniów, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej uważana jest za bezpieczną.
3. Zmniejszenie zjawiska biegania na przerwach, co stwarza niebezpieczeństwo wypadku.
4.  Uczniowie w bezpieczny sposób potrafią zorganizować czas na przerwach i wybrać strefę, która im odpowiada.
7. Uczniowie potrafią wziąć odpowiedzialność za powierzone zadania.
11. Rodzice, uczniowie i nauczyciele stale włączają się w podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
12. Zmniejsza się liczba wypadków w szkole.
Ewaluacja:
Przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli wywiadu na temat stref.
Stały monitoring.
Raporty animatorów (SU) na zakończenie dnia i wnioski do dalszej pracy.
Przygotowała: Maria Pierszała

Program Bezpieczna Przerwa w roku szkolnym 2013/2014 poszerzony został o kolejne działania, na które składają się min. Konkurs Gospodarz Szkoły oraz Kącik Gier Planszowych (górny hol).
KONKURS „GOSPODARZ SZKOŁY” przeznaczony jest do klas IV-VI. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „GOSPODARZ SZKOŁY”
Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu
„Bezpieczna Przerwa”
organizowanego przez p. wicedyrektor Elżbiety Hajdan i opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Marię Pierszałę
I Cele główne konkursu:
- poprawa stanu wypadkowości w szkole,
- zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.
II Cele szczegółowe
- podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w szkole,
- kształtowanie właściwej postawy społecznej uczniów,
- eliminowanie zjawiska biegania podczas przerwa po korytarzach i klatkach schodowych w szkole,
- minimalizowanie przyczyn wypadków podczas przerw śródlekcyjnych,
- integracja dzieci klas młodszych i klas starszych,
- wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako przeciwwaga do zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania,
- popularyzacja wśród uczniów przyjemnego i zdrowego  spędzania czasu podczas przerw śródlekcyjnych,
- kształtowanie właściwych postaw interpersonalnych,
- ustalenie zasad dobrego komunikowania się.
III. Grupy objęte konkursem:
Uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych
IV. Metody oddziaływań
Gospodarz klasy na podstawie przygotowanego materiału otrzymanego od organizatora konkursu dostosuje zakres działań wszystkich uczniów danej klasy do harmonogramu, który ustalą sami lub z pomocą nauczyciela wychowawcy.
V Tematyka zadań:
GRUDZIEŃ –"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"  
1. „Niech żyje nam górniczy stan” (02 XII 2013 r. – 13 XII 2013 r.)
2. „Najcieplejsze święta” (16 XII 2013 r. – 20 XII 2013 r.) i (07 I 2014 r.- 10 I 2014 r.)
LUTY - „W zdrowym ciele zdrowy duch”
1. Sporty zimowe (03 II 2014 r. – 14 II 2014 r.)
2. Pomagamy zwierzętom w czasie zimy ( 17 II 2014 r. – 28 II 2014 r.)
MARZEC - Sport to zdrowie
1. Zdrowe odżywianie ( 03 III 2014 r. – 14 III 2014 r.)
2. Wiosna – pora radosna (17 III 2014 r. – 28 III 2014 r.)
KWIECIEŃ -  Ekologia
1. Segregujemy odpady (31 III 2014 r. – 04 IV 2014 r.)
2. Chronimy przyrodę. (07 IV 2014 r. – 10 IV 2014 r.)

V. Uwagi organizatora:

1. Każda klasa w ramach zadań może włączyć do swoich zadań działania sportowe takie jak np.
• zabawy kontaktowe w sali gimnastycznej i na holach.
• przypomnienie zabaw zespołowych z przed lat
• zdrowa rywalizacja (np. budujemy piramidy, najdłuższy wąż, skakanka, hula hop, odbijanie piłki)
2. Klasa będąca gospodarzem w wyznaczonym terminie jest zobowiązana do:
Zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu podczas przerw śródlekcyjnych (po 3 i 5 godzinie lekcyjnej).

Przygotowania np. gazetki, plakatu itp. zawierających informację o podjętych działaniach.
3. Mile widziane pomysły własne na zagospodarowanie czasu wolnego podczas wybranych 2 przerw (patrz pkt 2).  

VI. Zakończenie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu. Jury spośród wszystkich gospodarzy (klas) wybierze „Gospodarza na medal”, który otrzyma I nagrodę. Dodatkowo zostaną ufundowane 2 kolejne miejsca.
Rozdanie nagród odbędzie się na apelu o terminie powiadomią organizatorzy
Przygotowała:
Maria Pierszała i Elżbieta Hajdan


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku