SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Archiwum

25.02.2014

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I


SZANOWNI RODZICE!

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr4 w Bełchatowie przyjmowane są dzieci:

1. urodzone w roku 2007 - kończące w 2014 roku 7 lat - i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

2. urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

3. urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Do pierwszej klasy bez postępowania z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (zał. nr 1).

Nabór do klas pierwszych rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego marca w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. 3 marca, od godziny 730 do 1530.

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 3 do 31 marca 2014r.
(wzory do pobrania w sekretariacie szkoły  lub na stronie internetowej placówki)

Dzieci spoza obwodu Szkoły przyjmowane są tylko w przypadku, gdy szkoła posiada wolne miejsca. 

W przypadku większej ilości kandydatów do klas pierwszych Szkoły, zamieszkałych poza obwodem Szkoły, niż liczba wolnych miejsc w tych klasach,  od 31 marca zostanie przeprowadzona rekrutacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

Poszczególne etapy postępowania ekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:
- od 1 do 15 kwietnia 2014r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Szkoły;
- w dniu 15 kwietnia 2014r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych Szkoły oraz liczby wolnych miejsc w tych klasach;
- od 5 maja do końca sierpnia 2014r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.
Warunkiem udziału dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego „Wniosku”

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych „0” na rok szkolny 2014/2015 trwają od 03.03.2014 r. – 31.03.2014 r.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami - oddziały przedszkolne (pdf)

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami - klasy I (pdf)


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku