SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Archiwum

09.10.2012

„Bezpieczna przerwa”


  

SZKOLNY PROGRAM „BEZPIECZNA PRZERWA ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

  

1.        Ogólne założenia programu

 

Program działań „Bezpieczna przerwa” został opracowany z myślą o ochronie uczniów naszej szkoły przed różnymi zagrożeniami, jak również reagowaniu w przypadku ich pojawiania się.

Program ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez szkołę, jak i rodziców w celu zminimalizowania przyczyn wypadków oraz poprawy stany bezpieczeństwa uczniów. Niniejszy program został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym żyją.

W programie „Bezpieczna przerwa” uwzględnione zostały założenia zawarte w obowiązującym programie wychowawczym i profilaktycznym, programie rozwoju szkoły, a także wyniki diagnozy wstępnej badającej stan bezpieczeństwa, obserwacje uczniów, spostrzeżenia rodziców i nauczycieli i pedagoga szkolnego. Program skierowany jest do uczniów klas I-VI oraz oddziałów przedszkolnych.  

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

·         zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły,

·         poprawa stanu wypadkowości w szkole.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

·         podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w szkole,

·         kształtowanie właściwej postawy społecznej uczniów, rodziców, nauczycieli,

·         eliminowanie zjawiska biegania podczas przerwa po korytarzach i klatkach schodowych w szkole,

·         minimalizowanie przyczyn wypadków podczas przerw śródlekcyjnych,

·         integracja dzieci klas młodszych i klas starszych,

·         wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako przeciwwaga do zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych,

·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania,

·         popularyzacja wśród uczniów przyjemnego i zdrowego spędzania czasu podczas przerw śródlekcyjnych,

·         kształtowanie właściwych postaw interpersonalnych,

·         ustalenie zasad dobrego komunikowania się,

 

GRUPY OBJĘTE PROGRAMEM

·         uczniowie klas I-VI oraz z oddziału przedszkolnego

 

METODY ODDZIAŁYWAŃ

·         wydzielenie stref:

- MISIA

- SPORTOWEJ

·         konkursy, turnieje, apele,

·         rozmowy indywidualne, zebrania, rozmowy kierowanie, 

 

ZADANIA

Współpraca Samorządu uczniowskiego z opiekunem SU oraz dyrekcją szkoły i nauczycielami.

 

SPODZIEWANE EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

1. Uczeń czuje się w szkole bezpiecznie.

2. Szkoła w opinii uczniów, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej uważana jest za bezpieczną.

3. Zmniejszenie zjawiska biegania na przerwach, co stwarza niebezpieczeństwo wypadku.

4. Uczniowie w bezpieczny sposób potrafią zorganizować czas na przerwach i wybrać strefę, która im odpowiada.

5. Uczniowie potrafią wziąć odpowiedzialność za powierzone zadania.

6. Rodzice, uczniowie i nauczyciele stale włączają się w podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

7. Zmniejsza się liczba wypadków w szkole.

 

 

 

 Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00