SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

PROJEKT CZWÓRKA DROGĄ DO SUKCESU NA BANK Z BANKIEM ZACHODNIM WBK!

W naszej szkole od 07 stycznia do 30 maja 2014 r.
jest realizowany PROJEKT CZWÓRKA DROGĄ DO SUKCESU
NA BANK Z BANKIEM ZACHODNIM WBK !

Został on dofinansowany w II edycji Programu Grantowego
BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK.  

CELE PROJEKTU:
Wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcie ucznia posiadającego różnorodne indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz zainteresowania, integracja oraz wspomaganie środowiska rodzinnego w zaspakajaniu potrzeb, zapobieganie marginalizacji, uspołecznienie i uwrażliwienie, niwelowanie luk
w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

SPOSÓB REALIZACJI:

Specjalistyczne zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:

1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu (zagrożonych ryzykiem dysleksji)
2. Zajęcia terapeutyczne metodą Weroniki Shelborne z elementami muzykoterapii
3. Zajęcia logopedyczne z elementami emisji głosu
4. Biblioterapia -Zajęcia psychoedukacyjne - Radzenie sobie ze stresem
5. Zajęcia przyrodnicze z elementami ekologii


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku