SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Program poprawiający zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie


Program poprawiający zachowania uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
„Uczniowie czwórki są kulturalni”

Program opracowały:
Anna Bochman
Emilia Ciołek
Milena Maślanka
Martyna Pacholczyk

I. Wstęp

Program poprawiający zachowania uczniów w ramach działań przeciwko stosowaniu wulgaryzmów i niekulturalnego języka został opracowany w oparciu o zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego i pojawiających się niekorzystnych zjawisk na terenie szkoły poprzez indywidualne rozmowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza może mieć ogromny wpływ na kształtowanie właściwych postaw społecznych swych uczniów, musi więc wskazać im właściwą drogę 
w życiu, naświetlić i wdrożyć pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie. Program ten ma na celu wypracowanie właściwych postaw życiowych naszych uczniów, umiejętności współpracy i współdziałania, efektywnego porozumiewania się, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, podniesienia poczucia bezpieczeństwa dziecka w szkole oraz minimalizowania przyczyn agresji, używania wulgaryzmów
i niekulturalnego języka. 
Program realizowany będzie na wszystkich poziomach edukacyjnych,
w całym procesie dydaktyczno – wychowawczym przez całą społeczność szkolną.

II. Cel główny
Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom uczniów, poprawienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego oraz  komfortu pracy na lekcjach i przerwach międzylekcyjnych.


III. Cele szczegółowe
1. Zminimalizowanie zachowań problemowych dotyczących:
a ) używania wulgaryzmów
b) pokazywaniu obraźliwych gestów
c)  używania względem siebie niekulturalnych zwrotów.
2. Zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy.
3. Zapoznanie uczniów formami agresji słownej.
4. Wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji ze stosowania wulgaryzmów.IV. Adresaci
Uczniowie i rodzice

V. Metody pracy
1. Analiza bieżącej sytuacji związanych z  zachowaniami problemowymi uczniów.
2. Zastosowanie szeregu działań mających na celu zniwelowanie negatywnych zachowań.
VI. Formy pracy
1. Rozmowy wychowawców klas przeciwdziałające stosowaniu wulgaryzmów z rodzicami na zebraniach, comiesięcznych konsultacjach itp. oraz z uczniami podczas godzin wychowawczych, przerw międzylekcyjnych przed wyjściami do instytucji kulturalnych itp.
- do wykorzystania materiały (załącznik nr 1).
3. Spotkania klas z pedagogiem szkolnym (pogadanki na temat komunikacji interpersonalnej 
i asertywności).
4. Prowadzenie zajęć lekcyjnych dotyczących eliminacji negatywnych zachowań wśród uczniów w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. (np. pantomima, inscenizacje, filmy edukacyjne itp.).
5. Prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej młodocianych
i nieletnich z policją i strażą miejską.
6. Zwiększenie uwagi wszystkich nauczycieli na problem poprzez skrupulatne stawianie punktów dodatnich/ ujemnych z zachowania za nieużywanie/ stosowanie wulgaryzmów.
7. Stworzenie gazetki szkolnej propagującej kulturę słowa.
8. Wybór zespołu uczniów z poszczególnych klas tzw. „Ambasadorów kulturalnego języka” jako przykładu dla społeczności szkolnej.
9.Uświadomienie uczniom konieczności dbania o własne i cudze zdrowie fizyczne 
i psychiczne.
10.  Nauka świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków masowego przekazu i Internetu. (Internet jako nieograniczona możliwość stosowania wulgaryzmów bez konsekwencji). – Pogadanka
i filmy edukacyjne w ramach programu Dziecko w Sieci oraz rozmowy  przeciwdziałające stosowaniu przekleństw na lekcjach informatyki.
11. Ankiety oceniające kulturę słowa wśród poszczególnych klas.
12. Wdrażanie do czytelnictwa– wzbogacanie słownictwa ucznia (lekcje biblioteczne)
14. Rzetelne prowadzenie dyżurów na przerwach. Reagowanie na negatywne zachowania uczniów oraz na ich skargi i uwagi:  
- wprowadzenie  zeszytu dyżurów, w którym wpisywani będą uczniowie łamiący normy.
15. Apele, na których zostaną przeprowadzone pogadanki, drama, dyskusje, ”burza mózgów”  na temat  wulgaryzmów, obojętności na przemoc i agresję w szkole. Nagradzanie wzorców pozytywnych.  
16. Zagospodarowanie raz w semestrze przerw na projekcję krótkich filmów edukacyjnych lub prezentacji dla całej społeczności szkolnej. Tematyka filmów –propagowanie kulturalnego zachowania w szkole mające na celu, aktywizowanie młodzieży do pracy na rzecz eliminowania wulgaryzmów, aktów przemocy i reagowania na negatywne sytuacje występujące na terenie szkoły:

-uświadomienie uczniowi jego praw do nietykalności osobistej
i nienaruszania jego godności,
-budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku szkolnym,
-wdrażanie do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym,
-natychmiastowe podejmowanie działań w sytuacjach „trudnych”,
          -stosowanie systemu nagród i kar przewidzianych w WSO
-uświadamianie uczniom iż ponoszą konsekwencje prawne łamania regulaminu szkoły,
-wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny,
-kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne  i innych,
-kształtowanie postaw otwartości wobec personelu szkoły. 
 „Aktywne przerwy”  - Aktywną przerwę można zorganizować w sali gimnastycznej . Dają one dzieciom odprężenie i relaks po intensywnym wysiłku umysłowym. W pozytywny sposób rozładowują złe emocje
i stres, uczą dyscypliny i odpowiedzialności. Dzięki dodatkowym zajęciom w czasie przerw uczniowie mają możliwość rozwijania pasji sportowej 
i doskonalenia sprawności fizycznej.
17. Konkurs na najbardziej kulturalną klasę (warunki uczestnictwa
w załączniku)

VII. Sposób ewaluacji
- Monitorowanie na bieżąco przez nauczycieli i rodziców sytuacji szkolnych poprzez obserwację zespołów klasowych i uczniów.
- Sporządzenie sprawozdania z wyników,  podsumowanie i opisanie wniosków 
z  wprowadzenia programu.
Załączniki: 
- „Stop wulgaryzmom”- materiały dla rodziców/opiekunów.
- Harmonogram działań poprawiających zachowania uczniów
- Ankieta oceniająca kulturę słowa
- Kryteria wyboru „Ambasadorów kulturalnego języka”.

Program został przyjęty po zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej w dniu 03.03.2017r.
 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku